Research pushes auto industry closer to clean cars powered by direct ethanol fuel cells

Journal Reference: Jinfa Chang, Guanzhi Wang, Maoyu Wang, Qi Wang, Boyang Li, Hua Zhou, Yuanmin Zhu, Wei Zhang, Mahmoud Omer, Nina Orlovskaya, Qing Ma, Meng Gu, Zhenxing Feng, Guofeng Wang, Yang Yang. Improving Pd–N–C fuel cell electrocatalysts through fluorination-driven rearrangements of local coordination environment. Nature Energy, 2021; DOI: 10.1038/s41560-021-00940-4 Zhenxing Feng of the OSU College … Read more

Decode The News Podcast